Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Konstytucja RP

Aktualna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (ostatnia zmiana: 21-10-2009 – Dz. U. 2009 nr 114 poz. 946) uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lipca 1997 r., tekst jednolity na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Konstytucja RP składa się z preambuły, 13 rozdziałów i 243 artykułów.

Wstęp. Preambuła

Rozdział I. Rzeczpospolita (art. 1−29)

Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30−86)

Rozdział III. Źródła prawa (art. 87−94)

Rozdział IV. Sejm i senat (art. 95−125)

Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126−145)

Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 146−162)

Rozdział VII. Samorząd terytorialny (art. 163−172)

Rozdział VIII. Sądy i Trybunały (art. 173−201)

Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art. 202−215)

Rozdział X. Finanse publiczne (art. 216−227)

Rozdział XI. Stany nadzwyczajne (art. 228−234)

Rozdział XII. Zmiana konstytucji (art. 235)

Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 236−243)