"Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba..."    Danuta Siedzikówna "Inka"

Rozdział IV. Sejm i senat (art. 95−125)

Art. 95.
1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.

2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

r e k l a m a