Konstytucja RP 2016

Aktualna Konstytucja RP Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl), tekst jednolity - ostatnia aktualizacja 07.01.2015 r.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja RP składa się z 13 rozdziałów:

 1. Rzeczpospolita
 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
 3. Źródła prawa
 4. Sejm i senat
 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Rada Ministrów i administracja rządowa
 7. Samorząd terytorialny
 8. Sądy i Trybunały
 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 10. Finanse publiczne
 11. Stany nadzwyczajne
 12. Zmiana konstytucji
 13. Przepisy przejściowe i końcowe

konstytucja rp, konstytucja rzeczypospolitej polskiej

reklama